VVR Guidelines

Corona Voucher

Deze informatie over het gevraagde en verkregen wettelijk kader over de Corona Voucher voor de reissector, deelde VVR deze namiddag met haar leden. Via dit kanaal willen wij alle spelers in de sector kennis laten nemen van de VVR guidelines.

De Minister van Werk, Economie en Consumenten had snel begrepen dat de uitbraak van het coronavirus een grote impact zou hebben op de reissector. Daarom nam zij uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen ter bescherming van reisondernemingen.Aangezien het behartigen van jullie belangen nog steeds een van onze kerntaken is vonden VVR en UPAV het belangrijk om een en ander grondig af te stemmen met onze juristen evenals met de verzekeraars insolventie en jullie guidelines mee te geven al onderschrijven we dat iedere ondernemer, zolang hij zich houdt aan de wettelijke bepalingen, deze zelf kan invullen. Echter we kunnen enkel aansturen om als sector maximaal te aligneren in ieders belang teneinde verschillende interpretaties en nadien ook mogelijke geschillen te vermijden.Het Ministerieel Besluit werd afgelopen vrijdag, 20 maart, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt werd en treedt buiten werking drie maanden na zijn inwerkingtreding. Het keurt het gebruik van een reistegoedbon goed als alternatief voor de terugbetaling bij annulering van pakketreizen t.g.v. het coronavirus. De voucher, en de verwoording werden uitvoerig besproken en overlegd met onze juristen in een gemeenschappelijke overleg en werden eveneens afgestemd met de betrokken verzekeraars insolventie.

Minister Muylle onderlijnt in haar besluit dat zonder specifieke, begeleidende maatregelen, de financiële situatie van heel wat reisondernemingen onhoudbaar zou zijn geworden.Deze voorwaarden moeten dus als uitzonderlijk, tijdelijk en begeleidend van aard beschouwd worden. 

Zij hebben betrekking op alle pakketreisovereenkomsten.
Het Ministerieel Besluit omvat alle reizen die onder deze definitie vallen.
 
Onder voorwaarden, kan je er thans als organisator voor kiezen om de door de reiziger betaalde bedragen terug te storten na annulering van een pakketreis of de reiziger een tegoedbon af te leveren met een gelijke geldelijke waarde van het betaalde bedrag.
 
We adviseren je om twee zeer gegronde redenen om het systeem van de tegoedbons standaard toe te passen. Of het nu handelt om reizen die volledig betaald zijn dan wel om enkel de betaalde voorschotten. Noteer dat enkel het betaalde bedrag gedekt dient te worden door de tegoedbon.
 

  • Dit door de wet erkende systeem zorgt ervoor dat je in je bedrijf geen cash-out hebt waardoor je de liquiditeiten van je onderneming beschermt.
 
  • De reiziger wordt op deze manier gebonden aan zowel zijn reisorganisator als aan het reisbureau/doorverkoper wat de link biedt om de relatie klant/reisbureau op de langere termijn te onderhouden.


Deze maatregel geldt ongeacht of de reiziger dan wel de organisator de pakketreis heeft geannuleerd.
 
In de aanhef van haar besluit verwijst de Minister uitdrukkelijk naar de datum van 30 januari 2020, datum waarop de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid is afgekondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze vermelding laat uitschijnen dat de maatregel van toepassing zou zijn op reizen die na 30/01/2020 geannuleerd werden, doch voor de inwerkingtreding van huidig besluit.  
Met betrekking tot annuleringen vóór de inwerkingtreding van het ministerieel besluit: het besluit voorziet niet in een terugwerkende kracht, maar er kan worden aangevoerd dat de verplichting van de organisator om te vergoeden, wordt vervangen door het recht om de tegoedbon uit te geven. Met andere woorden, in dit geval is de tegoedbon ook toegestaan.

De tegoedbon moet aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen teneinde rechtsgeldig te zijn:

-De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald. Alleen de door de reiziger daadwerkelijk betaalde bedragen en de door de organisator ontvangen bedragen, komen in aanmerking voor een tegoedbon (vb. een voorschot, de reissom min de toegestane korting,...).

Dit is logisch omdat het principe blijft dat alle bedragen die de reiziger heeft betaald voor zijn pakketreis, integraal terugbetaald worden overeenkomstig art. 32 van de Pakketreizenwet.

 De tegoedbon vervangt de effectieve terugbetaling waardoor hij een betaalmiddel wordt en dus ook onder deze wet- en regelgeving valt.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij zelf ook een tegoedbon aan de reiziger aflevert, dient de waarde ervan in mindering gebracht te worden van jullie eigen tegoedbon. Jullie doen er dan best aan om in de algemene voorwaarden van jullie tegoedbon te vermelden dat beide tegoedbons één en ondeelbaar zijn, om de reiziger duidelijk te informeren. Zo wordt de reiziger ook aangespoord om een volgende vlucht te boeken bij dezelfde luchtvaartmaatschappij.  

Opgelet: uit niets blijkt dat de reiziger zou kunnen verplicht worden om binnen het jaar dezelfde dan de geannuleerde reis te boeken, al lijkt dit wel logisch omdat het basisidee dat tot dit besluit heeft geleid, was om de contractuele verplichtingen van de organisator op te schorten of uit te stellen.


Op gebied van de luchtvaartmaatschappijen is Europa helder. Ze dienen te vergoeden. Al moeten we vaststellen dat er praktisch geen lijn te vinden is in hoe de maatschappijen zich positioneren. Zoals we eerder reeds meegaven dien je een en ander te kaderen en dien je rekening te houden met de situatie na de COVID-19 crisis en de heropstart van onze business. Je dient eveneens rekening te houden met de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. Sommigen onder hen geven mogelijkheden tot van voucher of omboeken tot eind 2020. Anderen nemen de ticketing datum als referentie, nog anderen gebruiken de vertrekdatum als referentie. Het vraagt met andere woorden van jou als ondernemer een gezonde analyse van het dossier en een degelijk informeren van de reiziger zodat hij/zij transparant weet waar hij/zij voorstaat.

-Aan de reiziger wordt geen enkele administratiekost aangerekend voor het afleveren van de tegoedbon.

Opgelet, indien de reiziger de tegoedbon gebruikt om een nieuwe reis te boeken en er zijn aan deze reis nieuwe voorwaarden verbonden, dan gelden uiteraard deze nieuwe voorwaarden. Binnen het kader waarin deze tegoedbon wordt gezien als een betaalmiddel en wanneer de reiziger opteert voor een volledig andere reis dan deze die oorspronkelijk voorzien was, dienen de nieuwe voorwaarden gerespecteerd te worden. Zoals eerder aangegeven lijkt het ons wenselijk om dit geheel te interpreteren als het uitstellen van een reis dan wel het reserveren van een volledige nieuwe reis. Op deze manier kunnen de reeds betaalde voorschotten aan verschillende leveranciers maximaal gerecupereerd worden en wordt de schade als organisator maximaal beperkt.

-De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van afgifte van de tegoedbon aan de reiziger. Wanneer deze de reis annuleert, ontvangt hij de tegoedbon en begint de termijn te lopen. Het ligt natuurlijk anders met de reizen die na 30/01/2020, maar voor de inwerkingtreding van dit besluit, reeds geannuleerd werden, voor zover het ministerieel besluit hierop van toepassing zou zijn. Opgelet: in geval van punt 1 en de uitleg betreffende de tegoedbon van de luchtvaartmaatschappij dien je rekening te houden met de voorwaarden die zij stellen aan hun tegoedbons. Noteer dat er daarvoor geen wetgevend kader bestaat (zie ook onze eerdere communicatie) en dat alle maatschappijen er tot vandaag andere regels op nahouden met betrekking tot de geldigheid van hun tegoedbons.

Binnen dit kader vragen we jullie allemaal om een gezond evenwicht te vinden en vooral de geest van de wet te respecteren. We maken dit concreet. In het geval van schoolreizen, bepaalde gezinsvakanties enz… die vielen binnen bijvoorbeeld de paasvakantie kan je als organisator rekening houden met het feit dat deze vakantie volgend jaar 2 weken later valt. Aangezien het Ministerieel Besluit een minimum termijn van 1 jaar voorziet, kan je hierin een gezonde flexibiliteit voorzien.
Opgelet, het is belangrijk dat je ook een einddatum voorziet op deze tegoedbon, rekening houdende met bovenstaande. Dit om te vermijden dat reizigers ‘ad eternam’ hun tegoedbon kunnen opnemen.

-De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van het coronavirus, om misbruiken te voorkomen.

Belangrijk is dat de reiziger de tegoedbon die voldoet aan voormelde voorwaarden, niet kan weigeren. De tegoedbon is dus niet onderworpen aan de aanvaarding van de reiziger in de zin van art. 25 van de wet van 21 november 2017.

Aangezien het Ministerieel Besluit de vraag niet beantwoordt wanneer de reiziger zijn bon niet zou innen binnen de gestelde termijn aligneren we ons hier met de geldende regels zoals die gekend zijn binnen het kader van andere waardebonnen. Deze vervallen. Deze gelden dienen dan niet terugbetaald te worden. Daar het Ministerieel Besluit echter enkel een keuze laat aan de organisator om al dan niet een tegoedbon af te leveren maar tegelijkertijd de verplichting oplegt aan de reiziger om deze tegoedbon te aanvaarden, moet hieruit afgeleid worden dat indien de reiziger geen gebruik maakt van de tegoedbon hij alleen hiervan de financiële gevolgen moet dragen. De organisator moet tenslotte permanent een bestand bijhouden van alle afgeleverde tegoedbons, van hun waarde en van de titularis ervan om controles mogelijk te maken. Dat is ook de reden dat we verschillende IT-partners contacteerden zodat zij dit geheel kunnen automatiseren waardoor er sowieso helder en transparant een bestand wordt bijgehouden.

De reiziger van zijn kant moet weten dat de waarde van de hem afgeleverde tegoedbon gedekt is door een verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie.
 
Binnen het kader van de dekking van deze bons door de verzekeraars insolventie is het eveneens belangrijk om alle relevante documenten, betalingsbewijzen en transparante referentie naar de COVID-19 crisis binnen dit kader bij te houden om later eventueel als bewijslast te kunnen dienen.


 

23/03/2020 - door VVR - Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw